Госценинспекция

Правительственным органом государственного управления, который действует в составе Минэкономики и подчиняется ему,? Государственная инспекция по контролю за ценами (Госценинспекция).

Основными задачами Госинспекции является организация и осуществление контрольно-надзорных функций по вопросам соблюдения центральными и местными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями требований по формированию, установлению и применению цен и тарифов.

Государственная инспекция Украины по контролю за ценами имеет право:

• проводити у будь-яких суб'єктах підприємництва, розташованих на території України, перевірку бухгалтерських документів, книг, звітів, калькуляцій тощо, пов'язаних з установленням і застосуванням цін, а також одержувати необхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при перевірках;

• одержувати необхідні для перевірки порядку встановлення й застосування цін і тарифів відомості, довідки, інші документи та копії з них про рівень і економічну обґрунтованість цін на товари, їх техніко-економічні характеристики, ефективність, споживчі властивості тощо від підприємств і організацій;

• при здійсненні своїх повноважень обстежувати з додержанням відповідних правил виробничі, складські, торговельні та інші приміщення, що використовуються для виготовлення, зберігання й реалізації товарів і сировини, а також організації Та надання різних послуг;

• вимагати від керівників та інших службових осіб суб'єктів підприємництва, що перевіряються, усунення виявлених порушень законодавства про порядок установлення і застосування цін;

• припиняти операції суб'єктів підприємництва по рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах у разі відмови в проведенні перевірки чи допуску працівників державних інспекцій по контролю За цінами для обстеження виробничих, складських та інших приміщень, що використовуються для виготовлення, зберігання та реалізації сировини та товарів, неподання документів, пов'язаних з установленням і застосуванням цін;

• відповідно до чинного законодавства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення, а також приймати рішення про застосування економічних санкцій і припинення операцій по рахунках суб'єктів господарювання в установах банку.

Органи місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування з метою захисту прав споживачів мають право створювати при їх виконавчих органах структурні підрозділи з питань захисту прав споживачів, які вправі розглядати звернення споживачів, консультувати їх з питань захисту прав споживачів. У випадках виявлення продажу товарів (виконання робіт, надання послуг), які не супроводжуються доступною, достовірною, необхідною інформацією та відповідними супровідними документами або з простроченими термінами придатності, призупиняти продаж товарів (виконання робіт, надання послуг); подавати до суду позови про захист прав споживачів.

Громадські організації споживачів

Створення громадських організацій споживачів (об'єднань споживачів) передбачено статтею 25 Закону України "Про захист прав споживачів", а статтею 26 регламентуються їхні права. "З метою захисту своїх законних прав та інтересів, — говориться у статті 25 Закону, — громадяни мають право об'єднуватися на добровільній основі у громадські організації споживачів (об'єднання споживачів)".

Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян".

Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів. Всеукраїнською громадською організацією, яка об'єднує на добровільних засадах та спільності інтересів громадян нашої держави, є Українська асоціація споживачів.

Метою діяльності асоціації є задоволення та захист соціальних, економічних, освітніх, культурних та інших спільних інтересів її членів та сприяння споживачам під час придбання, замовлення або використання товарів (робіт, послуг), захисту їхніх законних прав та інтересів, підтримки вітчизняного виробника, запобігання недобросовісній конкуренції на ринку товарів і послуг.

Для виконання статутних мети та завдань асоціація у порядку, встановленому чинним законодавством, може:

• вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї, проводити опитування населення для виявлення громадської думки про якість товарів, що продукуються і реалізовуються, та ціни на них;

• проводити експертизу товарів (робіт, послуг);

• одержувати від органів державної влади й управління, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

• організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам і виробникам відповідно до законодавства;

• вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, що встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);

• представляти і захищати інтереси споживачів і виробників у органах державної влади та управління та місцевого самоврядування відповідно до законодавства;

• вносити в органи державного управління і суб'єктам господарювання пропозиції про заходи щодо підвищення якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове припинення випуску та реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають установленим вимогам щодо якості,, про припинення виробництва, вилучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або завдають шкоди навколишньому природному середовищу, а також про скасування цін, установленних з порушенням чинного законодавства;

• обращаться с иском в суд о признании действий продавца, изготовителя (предприятия, выполняющего их функции "), исполнителя противоправными в отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий;

• в соответствии с законодательством защищать в судебном порядке права потребителей и производителей, которые не являются членами ассоциации;

• обращаться в правоохранительные органы и органы государственного управления о привлечении к ответственности лиц, виновных в выпуске и реализации некачественных товаров (работ, услуг);

• информировать общественность о правах потребителей и производителей; S способствовать развитию международного сотрудничества в области защиты прав и интересов потребителей и производителей;

• заниматься просветительской деятельностью.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >