Основные термины и понятия

Маркетинговая среда организации. Маркетинговое микросреда. Маркетинговое макросреда. Контактные аудитории. Факторы микросреды. Факторы макросреды. Коммерческий маркетинг. Некоммерческий маркетинг. Потребительский маркетинг. Промышленный маркетинг. Внутренний маркетинг. Внешний маркетинг. Стратегический маркетинг. Тактический маркетинг. Конверсионный маркетинг. Стимулирующий маркетинг. Ремаркетинг. Креативный маркетинг. Синхромаркетинг. Демаркетинг. Противодействующий маркетинг. Модель потребительского выбора индивидуального потребителя. Стадии выбора индивидуального потребителя. Факторы поведения индивидуального потребителя.

Тестовые упражнения

Найдите один правильный ответ.

1. Маркетингове середовище організації — це:

а) сукупність тих факторів, на які організація має змогу впливати;

б) комплекс факторів, які обов'язково враховує організація в своїй діяльності;

в) сукупність заходів, спрямованих на кращу адаптацію організації до зовнішніх умов;

г) сукупність факторів, які знаходяться поза межами організації та впливають на її діяльність;

д) немає правильної відповіді.

2. До факторів мікросередовища організації належать:

а) споживачі, посередники, митна служба, податкова адміністрація;

б) конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори;

в) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії;

г) торговельні посередники, постачальники, конкуренти, споживачі, контактні аудиторії, політико-правові фактори;

д) немає правильної відповіді.

3. Факторами макросередовища компанії не є:

а) митне регулювання, рівень інфляції, курс національної валюти, податкове регулювання;

б) постачальники, конкуренти, демографічні фактори, контактні аудиторії;

в) податкове законодавство, діяльність центрального банку країни, рівень зайнятості;

г) рівень інфляції, зовнішньоекономічна політика держави, курс національної валюти, рівень зайнятості;

д) немає правильної відповіді.


4. До якої групи факторів макросередовища організації доцільно віднести старіння населення країни:

а) економічні;

б) природні;

в) демографічні;

г) політичні?

5. Вплив покупців на маркетингову діяльність компанії буде вищим, якщо:

а) покупців багато;

б) покупців мало;

в) покупці — домашні господарства, а не організації;

г) покупці мають гостру потребу в товарі.

6. Актуальність маркетингової діяльності зменшується в умовах:

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополістичної конкуренції;

г) чистої монополії.

7. Контактні аудиторії компанії — це:

а) організації чи окремі особи, які виявляють інтерес до діяльності компанії та здатні впливати на досягнення її цілей;

б) організації чи окремі особи, які взаємодіють з компанією з приводу придбання товарів;

в) організації, які допомагають компанії у просуванні і збуті її продукції;

г) фірми й окремі особи, які забезпечують компанію ресурсами, необхідними для виробництва товарів.

8. До демографічних факторів макросередовища організації не належать:

а) чисельність населення;

б) рівень зайнятості населення;

в) щільність населення;

г) вікова структура населення;

д) немає правильної відповіді.

9. На тривалість та повноту (за набором складових) процесу прийняття рішення про придбання товару індивідуальним споживачем безпосередньо не впливає:

а) вартість товару;

б) значимість товару для споживача;

в) кількість товарних альтернатив, що наявні на ринку;

г) особливості законодавчого регулювання рекламної діяльності;

д) ступінь актуальності потреби.

10. До якої групи факторів споживацької поведінки домашніх господарств належать особливості сприймання споживачем власного споживацького досвіду:

а) культурні;

б) особистісні;

в) психологічні;

г) мікроекономічні;

д) соціальні?


11. У випадку зниження попиту на товари компанії використовується:

а) ремаркетинг;

б) креативний маркетинг;

в) конверсійний маркетинг;

г) синхромаркетинг;

д) демаркетинг.

12. Особливостями промислового (ділового) маркетингу є:

а) використання покупцями придбаних товарів для кінцевого споживання;

б) більша кількість покупців на ринку;

в) можливість встановлення більш тісних відносин зі споживачами;

г) прискорена процедура прийняття рішення про придбання товару;

д) активне використання комунікаційних заходів.

13. Процедурі прийняття рішення про придбання товарів організацією властиве:

а) більш раціональний підхід до вибору товарів;

б) колективний характер:

в) наявність більших можливостей впливу на продавця;

г) враховування стану попиту на товари власного виробництва;

д) варіанти а), б), в), г).

14. Компанія вдається до синхромаркетингу, коли прагне:

а) збільшити попит на товар;

б) зменшити попит на товар;

в) усунути попит на товар;

г) врівноважити коливання попиту.

15. Що є логічно зайвим у цьому переліку:

а) конкуренти;

б) клієнти;

в) контактні аудиторії;

г) постачальники;

д) персонал?


 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >