ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ погашения векселей

Погашение векселя - это осуществление платежа по векселю и векселедателем (акцептантом).

Оно означает безусловное выполнение его обязательств в соответствии с положениями векселя. Со стороны векселедателя этот акт означает реализацию его права погасить свою задолженность путем уплаты вексельной суммы, а со стороны других векселеучасникив - выполнение их обязательств исходя из содержания векселя.

Данное право утрачивается лишь в нескольких случаях: по истечению срока предъявления тратты когда плательщик отказался от акцепта тратты, которую запретил акцептовать векселедатель; когда векселедержатель не приложил ни должных усилий для выявления плательщика в месте его нахождения.

Залежно від виду векселя правові засади погашення векселів дещо різняться. Ці відмінності дають змогу згрупувати названі засади у такі блоки: погашення корпоративних векселів; погашення податкових векселів; погашення банківських векселів.

В умовах розвиненої ринкової економіки найпоширенішими є корпоративні векселі. У разі добросовісного виконання своїх зобов'язань їхнім кінцевим платником стає, як правило, акцептант. Це погашення автоматично анулює усі інші зобов'язання і означає ліквідацію векселя як дієвого фінансового інструмента взагалі. Але особливістю вексельного права є те, що остаточне погашення вексельного зобов'язання настає лише тоді, коли припиняється прийняття претензій внаслідок спливу позовної давності. Тобто погашення векселя означає його недійсність як відпрацьованого документа, але ще залишаються позовна давність і можливі її наслідки, що випливають із солідарної відповідальності векселеучасників.

Отож назвемо нормативи позовної давності:

• позовна вимога для судового стягнення суми переказного векселя проти акцептанта втрачається після трирічного періоду з дня терміну платежу;

• вимога векселетримача до індосантів і векселедавця погашається після збігу однорічного терміну від дня протесту, який здійснено своєчасно. За наявності позначки на векселі про оборот без затрат вексельна давність збігає через рік після дня платежу;

• позовні вимоги одного індосанта після сплати ним вексельної суми до іншого і до векселедавця погашаються збігом шестимісячного періоду від дня оплати векселя даним індосантом або від дня винесення судового рішення щодо нього.

Порушення цих термінів звільняє від будь-якої відповідальності усіх векселезобов'язаних осіб, за винятком тих, відносно яких стався перерив давності.

Погашення векселів, що видані у сплату ввізного і вивізного мита за давальницьку сировину, здійснюється у разі вивезення готової продукції за межі митної території України або сплати вексельної суми ввізного мита. Відбувається воно шляхом накладення на лицевому боці векселя та копій із нього напису "Погашено", засвідченого підписом керівника податкової адміністрації чи його заступника та печаткою податкової адміністрації.

Векселедавець подає до податкової адміністрації копію вивізної митної декларації та заяву з проханням погасити раніше складений вексель із зазначенням: його реквізитів; відомостей щодо повного чи часткового вивезення готової продукції та відповідної частки вексельної суми, що підлягає погашенню. Заява підлягає розглядові удень її надходження до податкової адміністрації. У разі неотримання відомостей про вивезення готової продукції за межі митної території України чи оплати вексельної суми податкова адміністрація упродовж двох робочих днів після настання терміну платежу стягує з векселедавця непогашену суму у безспірному порядку із нарахуванням пені. Після списання банком коштів вексель повертається до податкової інспекції для погашення. Аналогічний порядок діє і щодо векселів, що виписані у сплату експортного мита.

Особливістю погашення банківських векселів є те, що це роблять лише банківські заклади, які випустили дані векселі. Банківські векселі приймаються до погашення на основі заяви останнього законного векселетримача і за наявності оригіналів. Утрачений вексель не відновлюється.

Передання банківського векселя до банку засвідчується розпискою за підписом керівника банківського закладу, скріпленої печаткою. Оплата вексельної суми, а якщо передбачено, то й нарахування процентів, здійснюються за векселем терміном погашення на вказану дату — не пізніше наступного робочого дня за днем пред'явлення або впродовж двох наступних робочих днів.

Заява щодо погашення банківського векселя подається до відділу цінних паперів банку. На ній ставиться штамп відділу з датою пред'явлення векселя для погашення та підписом відповідального працівника. Оплата вексельної суми у повному обсязі здійснюється на рахунок, що вказаний у заяві останнього законного векселетримача. Проценти на вексельну суму нараховуються за фактичний період обігу векселя і на величину процентної ставки, зазначеної у тексті векселя за такою формулою:

де S - загальна нарахована сума; К — номінал векселя; Т — строк перебування векселя в обігу. При цьому перший і останній дні даного строку приймаються за один день; П — процентна ставка.

Оплата вексельної суми з процентами відбувається проти повернення векселя з розпискою останнього тримача на бланку векселя про одержання платежу. Цей документ підписує керівник або головний бухгалтер векселетримача і скріплює печаткою. На лицевому боці векселя проставляється штамп "Погашено" за підписом відповідального за роботу з цінними паперами працівника банку. Банківські векселі, що пред'явлені до погашення після певного строку, оплачуються впродовж 10 банківських днів від пред'явлення.

Последний векселедержатель может воспользоваться правом передачи данного векселя на инкассо. Условия выполнения инкассового поручения указываются в договоре, а банку выплачиваются комиссионные. Банковские векселя принимаются на инкассо только после юридической проверки действенности банковского векселя и законности последнего держателя путем написания поручительских индоссамента в пользу банковского учреждения.

Во всех проанализированных случаях факт передачи погашенного векселя плательщику удостоверяется соответствующим актом. Он составляется в двух экземплярах, которые хранятся у обоих участников в течение трех лет.

Процесс погашения векселя является чрезвычайно важным, поскольку обеспечивает не только нормальное функционирование сферы коммерческого кредита, но и равновесие всей экономической системы. И наоборот, нарушение сроков платежа даже несколькими векселедателями может вызвать цепную кризис платежей таких масштабов, что способно спровоцировать общий экономический кризис. Тот, кто полностью и своевременно оплатил вексельную сумму, становится свободным от обязательства, если только с его стороны не было обмана или грубой неосторожности.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   След >